Plán využití školní zahrady pro 1. rok činnosti

Vzdělávací aktivity s využitím přírodní zahrady jsou součástí Školního vzdělávacího programu naší MŠ a jsou společné pro všechny třídy.

image14Plány v třídním vzdělávacím programu (dále jen v TVP) jsou zpracovány formou integrovaného bloku a respektují požadavek individualizace. Vychází z filozofie „čím teď děti žijí, co je zajímá a co by se potřebovaly ještě dozvědět pro svůj další rozvoj“. Plánování TVP je kombinací situačního plánování, do kterého se prolínají dílčí plány vycházející z každoročně se opakujících situací (zejména zažitých tradic a svátků).

Tím je zajištěna sounáležitost se všemi, kdo do naší mateřské školy patří (děti, zaměstnanci, rodiče, a to obou pracovišť MŠ). Současně tento způsob plánování umožňuje pedagogům dostatečnou volnost v tvorbě TVP - při plánování konkrétních činností a respektování specifických podmínek v jednotlivých třídách.

Projekt Zahrada Mozaika – zahrada ročních cyklů, přírodních zákonitostí a tradic z nich vycházejících je postaven zejména na prožitkovém učení, založeném na citovém prožívání a osobních zkušenostech a iniciativě dítěte.

Je sestaven na školní rok, nikoliv na rok kalendářní. Protože se však jedná o cyklus ročních období, je možné začít s realizací projektu v kterékoliv roční době, není nutné začínat měsícem září.

 

podzim

s pohádkou O skřítcích Podzimníčcích

 

dílčí cíle vzdělávání:

Vnímat estetické hodnoty živé i neživé přírody

Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody

ukazatele:

dítě:

upozorňuje na změny barev v přírodě

všímá si drobných detailů přírodnin a rostlin

vybízí k pozorování změn na obloze

vyjadřuje nejrůznějšími prostředky své dojmy z přírody

vytváří z přírodnin dvou i trojrozměrné estetické výtvory

Využití přírodní zahrady

Na podzim budou na zahradě využívány všechny navrhované prvky.

zkoumání vlivu počasí na přírodu (keře, půda, kůra, trvalkové záhony, vyvýšené záhony bylin, záhony jedlých keřů, venkovní učebna, hmatové chodníky, Pařezová chaloupka, Mravenčí paseka, Ptačí strom, Hmyzí hotel, Ježkovník, Broukoviště)

 „Stůl roční doby“ (hojnost a pestrost aktivní spoluvytváření dětí i rodičů) – sběr přírodnin, plodů podzimu, podzimní mandala z větviček (Venkovní učebna, stromy, keře)

zakládání kompostu a pozorování procesu kompostování (Kompost s prosklenou stěnou)

seznámení dětí s funkcí „hřbitova odpadků“ = dlouhodobé pozorování rozkladu různých materiálů v půdě (Hřbitov odpadků)

téma k povídání: kde zvířata stráví zimní čas (pelíšky v zemi, dutinách stromů, hromadě spadaného listí), (Hmyzí hotel, Ježkovník, Broukoviště, Mravenčí paseka, Pařez)

Akce s rodiči na zahradě

-         strašáci z dýní s využitím přírodnin ze zahrady (Venkovní učebna, stromy, keře)  

-         „Keramická dílna pro děti a rodiče“ bude využívána na zahradě (Venkovní učebna), jen v případě nepříznivého počasí bude probíhat v budově MŠ.

Přírodní zákonitosti

-         dozrávání plodů, výběr semen k jarnímu sázení, sběr přírodnin, barevných listů, změny počasí

-         stromy, keře – pro ptáky – plní funkci úkrytu a jsou zdrojem potravy

Tradice, zvyky, obyčeje

Pranostika: „Divoké husy na odletu, konec i babímu létu“

Sounáležitost v rodině, ve třídě, v MŠ, v místě kde žijeme (mj. využití „sounáležitosti“ při přiblížení svátků sv. Václava, Dušiček, legendy o sv. Martinovi)

Další náměty k činnostem na zahradě

hry a výtvarné aktivity s přírodninami, výstavky ovoce a zeleniny, ochutnávky

barevné podzimní řetězy

Ježek - výtvarné aktivity s využitím přírodnin; pohybová hra na ježka, labyrint: ježek hledá cestu do lesa atd. (Ježkovník)

výtvarná aktivita: „Domečky pro skřítky“ s využitím klacíků a přírodnin

výtvarná aktivita „Svatomartinské lucerničky“

 

aktivní pohyb, rozvoj obratnosti:

hrátky s větrem - papíroví draci, papírové větrníky

sportovní hry (branky na fotbal, koš na basketbal, jízda na koloběžkách, zdolávání překážek, orientace v prostoru, psychomotorické hry, spontánní pohybové aktivity, osvojování nových pohybových a senzomotorických dovedností

(Spirálová lanová síť, balanční klády, vejce – valouny posezení, přelézání, hmatové chodníky,vrbový tunel, chodníček z plochých kamenů)

v prostoru zahrady napodobují děti s vytvořenými Podzimníčky, jejich let ve větru a bezvětří, jak letí začátečník, jak zkušený letec ….

relaxace, odpočinek (dřevěné lavečky)

pitný režim (pítko)

ochrana před UV paprsky při hrách na pískovišti (plachta nad pískoviště)

 

opomíjené tradiční dětské hry:

Závod s bramborou, Hra na řemeslníky

 

smyslové vnímání, motorika, jemná motorika:

-         poslouchání zvuků v přírodě

-         zvuky s využitím dondrofonu, lithofonu, zvukovodu (dendrofon, zvukovod)

-         kreslení (venkovní tabule)

-         sběr listů, tvarová diferenciace, přiřazování listů ke stromům, plodům, který list do skupiny nepatří

-         hmatem rozlišit, na které straně listu je hrubá žilnatina

-         frotáž listů, kůry stromu

-         osová souměrnost – překládáním listů dle osy souměrnosti děti vypozorují co je napravo, nalevo

-         vytváření skřítků Podzimníčků z listí a přírodnin

 

 

zima

s pohádkou O Popelce

 

dílčí cíle vzdělávání:

Chovat se odpovědně

Upozorňovat na situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí

ukazatele:

dítě:

projevuje se otevřeně a společensky přijatelnou formou

přijímá důsledky svého chování

dovede popsat důsledky a rizika lidských činností pro životní prostředí

všímá si kladných i negativních změn ve svém okolí

Využití přírodní zahrady

V zimě budou na zahradě používány všechny navrhované prvky, mimo prvků, jejichž využití v zimě není vhodné s ohledem na chladné počasí a zdraví dětí.

zkoumání vlivu počasí na přírodu (stromy, keře, půda, hmatové chodníky, pařezová chaloupka, Mravenčí paseka, Ptačí strom)

 „Stůl roční doby“ – znázorňuje spící přírodu (šišky, mech, pámelník, převahu získává příroda neživá – kameny, suché klacíky, zelenou přírodu zastoupí větve jehličnanů a jmelí)

(Venkovní učebna, stromy, keře)

adventní věnec s využitím přírodnin ze zahrady

zdobení vánočního stromku pro ptáčky na zahradě (Ptačí strom)

pozorování stop ve sněhu

vyhledávání šišek na stromě (viz zimní pranostika)

péče o ptáky v zimě (Krmítko)

sněhové vločky

zima v přírodě

stromy a keře na zahradě (před Vánocemi se např. sbírá Mišpule – po přemrznutí plodů)

masopustní rej (chřestidla např. vyrobená z ořechových skořápek, hudební nástroje, hudební stěna v zahradě), (dendrofon, zvukovod)

Akce s rodiči na zahradě

„Cesta pro Ježíška“ (= vánoční svícny) je součástí tradičního „Vánočního rozjímání“ (prostor pro setkávání s rodiči)

Přírodní zákonitosti

-         den je krátký, příroda odpočívá

-         zimní počasí

-         sníh

-         zvířata a ptáci v zimě mají omezený zdroj potravy

Tradice, zvyky, obyčeje

Pranostiky:       Na tři krále o skok dále.

Na Hromnice o hodinu více.

Na Nový rok o slepičí krok.

Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.

Advent, Mikuláš, Štědrý den (legenda o narození Ježíška), Tři králové, Nový rok, Masopust (= Fašaňk aneb Je čas ke změně)

tajemné období vánoční: Věštění, vánoční vůně, Betlém, Symboly štěstí pro Nový rok (podkůvky, kominíčci, prasátka a čtyřlístky)

koledy

téma k povídání:

-         dárečky dávat a dostávat

-         smysl Vánoc

Další náměty k činnostem na zahradě

hra Na Popelku (třídění přírodnin, hledání lískového keře, lískových oříšků, atd.)

aktivní pohyb, rozvoj obratnosti:

zdolávání překážek, orientace v prostoru, psychomotorické hry, spontánní pohybové aktivity, osvojování nových pohybových a senzomotorických dovedností (spirálová lanová síť, balanční klády, kamenný chodník, vrbové prvky)

 

sportovní hry – branky na fotbal budou využity na hokej a jiné sportovní aktivity dětí (branky na fotbal, basketbalový koš, hřiště)

opomíjené tradiční dětské hry:

hry se sněhem: Bratři Mrazi, Střelba sněhovými koulemi na terč

 

smyslové vnímání, motorika, jemná motorika:

-         poslouchání zvuků v přírodě

-         zvuky s využitím dondrofonu, zvukovodu (dendrofon, zvukovod)

 

činnosti ve třídě s využitím prvků ze zahrady:

vánoční čaj z naší zahrady (např. ze šípků)

vánoční vůně – potpourri, purpura, hořící svíčky

vánoční svícny, Tříkrálová hvězda

ozdoby ze sušeného ovoce

 

 

 

Jaro

s pohádkou Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko

 

dílčí cíle vzdělávání:

Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žije

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody

ukazatele:

dítě:

hospodárně zachází s materiály

je šetrné k věcem, které používá

odpadky odhazuje do určených nádob

dodržuje pravidla chování v přírodě

chová se šetrně k životnímu prostředí

Využití přírodní zahrady

Na jaře budou na zahradě využívány všechny navrhované prvky.

zkoumání vlivu počasí na přírodu (stromy, keře, půda, trvalkové záhony, vyvýšené záhony, záhony jedlých keřů, hmatové chodníky, pařezová chaloupka, Mravenčí paseka, Ptačí strom)

klíčení semen, sázení (vyvýšené záhony)

 

ochutnávání plodů ze zahrady i vypěstované zeleniny ze záhonů (stromy, keře, vyvýšené záhony)

vnímání rostlin všemi smysly

pozorování živé a neživé přírody (Hmyzí domeček, Ježkovník, Broukoviště, Ptačí krmítko a pítko, ptačí budky)

pozorování procesu kompostování (Kompost s prosklenou stěnou)

Akce s rodiči na zahradě

-         „Stůl roční doby“ (větvičky vrby, pomlázka s barevnými stužkami, větvičky břízy, kroucené vrby, „Cestovní koště“ z březových větviček a přírodnin), (Venkovní učebna, stromy, keře)

-         „Keramická dílna pro děti a rodiče“ bude využívána na zahradě (Venkovní učebna), jen v případě nepříznivého počasí bude probíhat v budově MŠ.

Přírodní zákonitosti

jarní rovnodennost = první jarní den, který se svou délkou vyrovná noci

aprílové počasí

čas setí a sázení

Tradice, zvyky, obyčeje

-         období mezi Masopustem a Velikonocemi = postní doba (6 týdnů od Popeleční středy do Bílé soboty)

-         slavnost loučení se zimou, vítání jara – vynášení Morany

-         Velikonoce, symboly velikonoc (beránek, zajíček, kříž, velikonoční oheň a svíce, pomlázka (žila), mašle, vajíčko (kraslice), řehtačka, květiny, jíva (kočičky)

-         Filipojakubská noc (čarodějnice a vše nečisté shoří na hranici)

-         „Májka“, májový věneček (oslava symbolického spojení slunce a země značí hojnost a plodnost. Ve starobylé tradici se lidé při májových svátcích strojili za krále, královny a královské družiny, tančili, hodovali okolo májky)

Další náměty k činnostem na zahradě

téma k povídání – jarní probouzení živlů

Barevný týden

Týden Země

Apríl – den bláznů, žertíků a vtípků

symbolická „Májka“ – zápich

májová mandala

aktivní pohyb, rozvoj obratnosti:

sportovní hry (branky na fotbal, koš na basketbal, hřiště)

zdolávání překážek, orientace v prostoru, psychomotorické hry, spontánní pohybové aktivity, osvojování nových pohybových a senzomotorických dovedností (spirálová lanová síť, balanční kladiny, kamenný chodník, vejce – posezení a přelézání, vrbové prvky)

jízda na koloběžkách

relaxace, odpočinek (dřevěné lavečky)

pitný režim (pítko)

ochrana před UV paprsky při hrách na pískovišti (plachta nad pískoviště)

opomíjené tradiční dětské hry:

Kuličky, Káča

 

smyslové vnímání, motorika, jemná motorika:

-         poslouchání zvuků v přírodě

-         zvuky s využitím dendrofonu, zvukovodu (dendrofon, zvukovod)

-         kreslení (venkovní tabule)

 

 

Léto

s pohádkou Mateřídouška je na draka

 

dílčí cíle vzdělávání:

Pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou

ukazatele:

dítě:

neubližuje živočichům

vědomě nepoškozuje životní prostředí

Využití přírodní zahrady

V létě budou na zahradě využívány všechny navrhované prvky.

zkoumání vlivu počasí na přírodu (stromy, keře, půda, trvalkové záhony, vyvýšené záhony, záhony jedlých keřů, hmatové chodníky, pařezová chaloupka, Mravenčí paseka, Ptačí strom)

„Stůl roční doby“ symbolizují rostliny a květiny; děti se dozvědí o rostlinách - které jsou jedlé, které jsou voňavé, které léčivé, proč se sbírají (Trvalkové záhony, Vyvýšené záhony, záhony jedlých keřů, Venkovní učebna, stromy,  keře)

náměty s bylinkami, nejen k pohádce (Vyvýšené záhony bylin) :

-         mateřídouškový čaj (chutný, voňavý, používá se při bolestech v krku, kašli a při nespavosti; snižuje také kazivost chrupu)

-         voňavé sáčky

-         bylinkové kornoutky

-         mateřídouška jako koření působí proti nadýmání

 

pozorování procesu kompostování (Kompost s prosklenou stěnou)

 „hřbitov odpadků“ po vykopání materiálů zakopaných na podzim budou děti pozorovat rozklad různých druhů materiálů v půdě; následně materiály budou opět zakopány pro další zkoumání v příštím školním roce (Hřbitov odpadků)

pozorování živé a neživé přírody (Hmyzí domeček, Ježkovník, Broukoviště, ptačí budka, ptačí krmítko a pítko)

Akce s rodiči na zahradě

-         „Keramická dílna pro děti a rodiče“ bude využívána na zahradě (Venkovní učebna), jen v případě nepříznivého počasí bude probíhat v budově MŠ.

-         rozloučení s předškoláky a školním rokem: „Slavnost Letnice“ (v duchu starých lidových tradic slavnost tance, zpěvu a hostiny v přírodě), (prostor pro setkávání s rodiči)

Přírodní zákonitosti

červen – letní slunovrat (světlo a teplo, rok je ve své půli). Je to den, kdy se severní polokoule Země nejvíce přiklání ke Slunci, jde o nejdelší den a nejkratší noc v roce.

symboly léta: bylinky, ovoce, med

Tradice, zvyky, obyčeje

Pranostika:   Na svatého Jana otvírá se létu brána

Svatojánská noc (23. 6. v předvečer sv. Jana), doba slunovratu je oslavou úrody a plodnosti Země, slavnosti slunovratu jsou výrazem radosti ze života

Další náměty k činnostem na zahradě

„Voňavé malování“ (využití voňavých bylin), (Vyvýšené záhony)

„Kameny a oblázky – oblázkové obrázky“

„Herbář“ – bylinkové obrázky (Vyvýšené záhony)

 

opomíjené tradiční dětské hry:

Házení podkovou, Hra na Pikolu, Hra smíchu

 

aktivní pohyb, rozvoj obratnosti:

sportovní hry (branky na fotbal, koš na basketbal, hřiště)

zdolávání překážek, orientace v prostoru, psychomotorické hry, spontánní pohybové aktivity, osvojování nových pohybových a senzomotorických dovedností (spirálová lanová síť, kamenný chodník, vejce – posezení a přelézání, vrbové prvky)

jízda na koloběžkách

relaxace, odpočinek (dřevěné lavečky)

pitný režim (pítko)

ochrana před UV paprsky při hrách na pískovišti (plachta nad pískoviště)

smyslové vnímání, motorika, jemná motorika:

-         poslouchání zvuků v přírodě

-         zvuky s využitím dendrofonu, zvukovodu (dendrofon, zvukovod)

-         kreslení (venkovní tabule)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account