Zápis dětí

 

 do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace na školní rok 2019/2020

 

probíhá od pondělí 13. 5. 2019 do středy15. 5. 2019

 

od 8:00 do 15:30 hod. v budově MŠ Sídlištní 3993/4

 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.ms-mozaika.cz nebo si jej vyzvednout na budově Sídlištní 4 i na budově Pravoslava Veselého od 29. dubna 2019. Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2019.

 

Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

 

Po zápisu Vašeho dítěte se můžete jít podívat do třídy

 

„Kamarádi od včelího úlu“. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

 

 

Pořadí zapsaných dětí se stanoví až po ukončení zápisu podle „Kritérií přijetí“.

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

 

Děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

 

Kritéria přijetí dětí

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

pro zápis na školní rok 2019/2020 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

bydliště dítěte

rozsah docházky dítěte

Věk dítěte

skupina pro přijetí      (číslo kritéria)

 

Hodonín

místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2019. Datum narození dítěte od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.

1

 

 

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2019.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

2

 

 

 

Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2019.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

3

 

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2019-2020.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016.

4

 

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016.

5

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2019, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2019-2020.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016.

6

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2019.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016.

7

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2020.

Datum narození dítěte od 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017.

8

 

 

Omezená docházka na dobu 6,5 hodiny nebo

méně než 6,5 hodiny denně

 

9

 

Jiná obec

 

Dítě, jehož bydliště je jiné než Hodonín. Při určení pořadí dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými kritérii 1–8.

10

           

 

 

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od tří let, nejdříve však pro děti od dvou let (v souladu s §33 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Od 1. září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. září 2018 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

 

 

 Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou zaměstnaní, OSVČ nebo nezaměstnaní.

 

 

 

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození, budou přednostně přijaty děti podle abecedního pořadí (nejdříve příjmení dítěte, a v případě shody pak jména dítěte).

 

 

 

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

 

 

 

Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, rozhoduje ředitelka MŠ v souladu s §34 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.