Děti přijaté do MŠ Mozaika od

1.9.2020

                     
  1   13   31   46      
  3   17   32   47      
  4   18   35   48      
  5   19   36   49      
  6   20   38   50      
  7   21   39          
  8   24   40          
  9   26   41          
  10   28   42          
  11   29   43          
  12   30   44          

 

 

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 

SE BUDE KONAT

 

 24. 6. 2020 V 15:00 HOD.

 

VE TŘÍDĚ KAMARÁDI OD VČELÍHO ÚLU

 

BUDOVA SÍDLIŠTNÍ 4.

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

 

ve dnech 2. 5. až 15. 5. 2020 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

 

 

 

Žádosti:

 

 • webové stránky MŠ www.ms-mozaika.cz (DOKUMENTY-DŮLEŽITÉ DOKUMENTY)

 • osobně vyzvednout v MŠ na budově Sídlištní 4 od 6. 4. 2020 každou středu 8:00 – 16:00 hod. nebo po telefonické domluvě tel. 518 354 625.

 

 

 

Vyplnění žádosti:

 

 • čitelně, nejlépe strojově

 • datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2020

 • k žádosti je třeba doložit kopii rodného listu

 • děti se speciálně vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení

 • povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte, doporučujeme zajistit si včas vzhledem k mimořádné situaci.

 • pokud nebudete mít možnost si potvrzení zajistit, vyplňte tiskopis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ (složka DOKUMENTY) a doložte k žádosti s kopií očkovacího průkazu

 • k žádosti je k dispozici na webových stránkách tiskopis Formulář k zápisu, do kterého je možné uvést požadavky – budova, třída apod.

 

Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

 

 

 

Podání žádosti:

 

Bez osobní účasti 2. 5. – 15. 5. 2020

 

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) je možné doručit:

 

 • do datové schránky školy - nvjvkem

 

 

 • poštou - na adresu školy:

 Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace      

 Sídlištní 3993/4

 695 01 Hodonín

 

 • do schránky umístěné u dveří do budovy MŠ Sídlištní 4, v areálu MŠ označené:

 

ZÁPIS DO MŠ. Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) budou do schránky vloženy v obálce.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA s dalšími informacemi VÁM BUDOU SDĚLENA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy:

 

 www.ms-mozaika.cz.

 

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 3. 6. 2020.


 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

 

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

Kritéria přijetí dětí

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

pro zápis na školní rok 2020/2021 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

bydliště dítěte

rozsah docházky dítěte

Věk dítěte

skupina pro přijetí      (číslo kritéria)

 

Hodonín

místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2020. Datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

1

 

 

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2020.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

2

 

 

 

Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2020.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

3

 

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2020-2021.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017.

4

 

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017.

5

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2020, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2020-2021.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017.

6

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2020.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017.

7

 

 

Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2020.

Datum narození dítěte od 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018.

8

 

 

Omezená docházka na dobu 6,5 hodiny nebo

méně než 6,5 hodiny denně

 

9

 

Jiná obec

 

Dítě, jehož bydliště je jiné než Hodonín. Při určení pořadí dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými kritérii 1–8.

10

           

 

 

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od dvou do zpravidla 6 let (v souladu s §33 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Od 1. září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. září 2018 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

 

 

 Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou zaměstnaní, OSVČ nebo nezaměstnaní.

 

 

 

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození, budou přednostně přijaty děti podle abecedního pořadí (nejdříve příjmení dítěte, a v případě shody pak jména dítěte).

 

 

 

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

 

 

 

Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, rozhoduje ředitelka MŠ v souladu s §34 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.